Thông tin thừa (redundancy)

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
Thông tin thừa (redundancy)
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
Thông tin thừa (redundancy)
Posted: 10-29-2014 09:46:12

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1572741

Khi thông tin trong câu bị lặp đi lặp lại không cần thiết thì nó bị gọi là thông tin thừa, cần phải loại bỏ phần thừa đó. Ví dụ: Người Anh không dùng the time when mà chỉ dùng một trong hai.

It is (the time/ when) I got home.
Người Anh không dùng the place where mà chỉ dùng một trong hai.
        It is (the place/ where) I was born.

Không dùng song song cả 2 từ dưới đây trong cùng một câu:

advance forward
proceed forward
progress forward Cả 3 từ advance, proceed, progress đều có nghĩa tiến lên, tiến về phía trước: "to move in a forward direction". Vì vậy forward là thừa. return back
revert back Cả 2 từ return, revert đều có nghĩa: "to go back, to send back". Vì vậy back

Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic