Thì hiện tại (Present)

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
Thì hiện tại (Present)
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
Thì hiện tại (Present)
Posted: 10-29-2014 09:44:46

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1572697

Trong các bài trước, chúng tôi đã giới thiệu về thì tương lai và thì quá khứ. Loạt bài này sẽ giới thiệu nốt về thì hiện tại. Thì hiện tại tương đối dễ học và sử dụng. Nhiều dạng trong bài này có thể các bạn đã biết, song cũng nên ôn lại. Chúc các bạn ôn luyện tốt. Bài viết khá phù hợp cho các bạn đang ôn thi tốt nghiệp.

Hiện tại đơn giản (Simple Present)

Hình thức

 

Ví dụ :TO WORK 

 

Xác địnhPhủ địnhNghi vấnNghi vấn phủ định

I workI don't workDo I work? Don't I work?

You workYou don't workDo you workDon't you work?

He/she/it worksHe/she/it doesn't workDoes he/she/it work? Doesn't he/she/it work?

We workWe don't workDo we work?Don't we work?

You workYou don't workDo you work?Don't you work?

They workThey don't workDo they work?Don't they work?

 

·Don't Doesn't chính là Do not Does not.Chẳng hạn, I do not work tỉnh l­ợc thành I don't work, hoặc Do you not work? tỉnh l­ợc thành Don't you work?

·Thì hiện tại đơn giản có hình thức giống nh­ nguyên mẫu, chỉ khác một điều là thêm S ở ngôi thứ ba số ít (He/She/It).Chẳng hạn, To play --> She plays, To stand --> He stands, To smile --> She smiles.

·Tuy nhiên,phải thêm ES nếu động từ tận cùng bằng SS, CH, SH, XO.Chẳng hạn, To miss --> She misses,To push --> He pushes, To clutch --> He clutches, To fix --> He fixes, To do --> She does, To go --> It goes.

·Cũng ở ngôi thứ ba số ít, Y đổi thành IES nếu động từ tận cùng bằng phụ âm + Y.Chẳng hạn, To bury --> It buries, To identify --> He identifies, To deny --> She denies.Tuy nhiên, nếu động từ tận cùng bằng nguyên âm + Y thì thêm S nh­ bình th­ờng. Chẳng hạn, To stay --> She stays, To pay --> He pays, To obey --> He obeys.

 

Công dụng 

·Diễn tả thói quen hoặc nề nếp.

Ví dụ:

-I bath every night (Tối nào tôi cũng tắm)

-How often do the buses run? (Cách bao lâu lại có xe búyt?)

-He always brushes his teeth after meals (Anh ta luôn chải răng sau khi ăn)

-You never get up early (Chẳng bao giờ các anh dậy sớm cả)

-We go to church twice a week (Chúng tôi đi lễ hai lần mỗi tuần)

-They often advise me to attend evening classes (Họ th­ờng khuyên tôi học lớp đêm)

 

·Diễn tả trạng thái hiển nhiên hoặc sự thật bất di bất dịch.

Ví dụ :

-This packet contains twenty cigarettes (Gói này đựng hai m­ơi điếu thuốc)

-English is easier to learn than French (Tiếng Anh dễ học hơn tiếng Pháp)

-The sun rises in the east and sets in the west

(Mặt trời mọc ở Phương đông và lặn ở Phương tây)

-Water boils at 100 degrees Celsius (Nước sôi ở 100 độ C)

-What does this acronym mean? (Cụm từ viết tắt này nghĩa là gì?)

-A full stop signifies the end of a sentence (Dấu chấm nghĩa là hết một câu)

 

·Diễn tả hoạt cảnh sân khấu, tin tức thể thao ...

Ví dụ :

-When the curtain rises, a French officer is making advances to Eliza.The phone rings suddenly.She picks it up and listens quietly.As for him, the French officer smokes while staring into space (Khi màn kéo lên, một sĩ quan Pháp đang tán tỉnh Eliza. Điện thoại bỗng reo vang. Nàng nhấc điện thoại lên và bình thản lắng nghe. Về phần mình, viên sĩ quan Pháp vừa hút thuốc vừa nhìn đăm đăm vào khoảng không).

 

·Diễn tả một dự định, một kế hoạch trong t­ơng lai.

Ví dụ:

-We leave London at 10.00 next Tuesday and arrive in Paris at 13.00. We spend two hours in Paris and leave again at 15.00. We arrive in Rome at 19.30, spend four hours in Rome... (Chúng tôi rời Luân Đôn lúc 10 giờ sáng Thứ Ba tới và đến Paris lúc 13 giờ.Chúng tôi ở Paris hai tiếng đồng hồ và lại ra đi lúc 15 giờ. Chúng tôi đến Rôma lúc 19 giờ 30, ở Rôma bốn tiếng đồng hồ...).

 

·Thay choHiện tại liên tiến của các động từ Like, Dislike, Detest, Fear, Respect, Loathe, Hate, Love,Believe , Trust , Want , Wish , Desire , Know , Perceive,Notice , Understand , Forget , Remember , Recollect ,Consist , Contain , Concern , Belong , Possess , Own , Owe , Concern , Matter , Appear(có vẻ), Look (có vẻ), Seem (d­ờng nh­), Smell (có mùi), Taste (có vị), Sound (có vẻ), Mean (có nghĩa là), Signify (có nghĩa là),See (hiểu), Realize (hiểu), Recognize (nhận thức), Hold (chứa đựng), Keep(tiếp tục), Admire (khâm phục)...

Ví dụ :

-I want to see him right now (Tôi muốn gặp hắn ngay bây giờ), chứ không nói I am wantingto see him right now.

- The meat smells of garlic (Thịt có mùi tỏi), chứ không nói The meat is smelling of garlic.

-I perceive her smile as an ironic remark (Tôi nhận thấy nụ c­ời của cô ta là một lời nhận xét mỉa mai), chứ không nói I am perceiving her smile as an ironic remark .

 

·Diễn tả một điều kiện.

Ví dụ:

-If he sees you, he'll give you a good talking-to

(Nếu gặp anh, hắn sẽ mắng anh một trận ra trò)

-We'll starve unless we find any barracks at the foot of the mountain

(Chúng ta sẽ chết đói nếu không tìm được doanh trại nào ở chân núi)

 

 

Hiện tại liên tiến (Present Continuous)

Hình thức 

 

Hiện tại liên tiến = Hiện tại đơn giản của TO BE + Hiện tại phân từ.

 

Ví dụ :TO WORK

Xác địnhPhủ địnhNghi vấnNghi vấn phủ định

I am workingI am not workingAm I working?Am I not working?

You are workingYou are not workingAre you working?Are you not working?

He/she/it is workingHe/she/it is not workingIs he/she/it working?Is he/she/it not working?

We are workingWe are not workingAre we working?Are we not working?

You are workingYou are not workingAre you working?Are you not working?

They are workingThey are not workingAre they working?Are they not working

 

·I am working , He is working , They are working ... th­ờng tỉnh l­ợc thành I'm working , He's working, They're working ...

·I am not working , You are not working , He is not working ...th­ờng tỉnh l­ợc thành I'm not working , You're not working / You aren't working , He's not working / He isn't working ...

·Am I not working? , Are you not working? , Is he not working? ... th­ờng tỉnh l­ợc thành Aren't I working? ,Aren't you working? , Isn't he working? ...

 

Công dụng

 

·Diễn tả một hành động đang xảy ra.

Ví dụ:

-It is raining (Trời đang m­a)

-The kettle is boiling (Nước trong ấm đang sôi)

-What are you doing? -I am feeding the pigs

(Anh đang làm gì vậy? -Tôi đang cho lợn ăn)

-At present, my younger sister is teaching English and (is) studying medicine(Hiện nay, em gái tôi đang dạy tiếng Anh và học y khoa)

 

·Diễn tả một t­ơng lai thật gần.Chẳng hạn, I am taking an oral examination tomorrow morning (Sáng mai, tôi thi vấn đáp),Are you doing anything this afternoon? (Anh có làm gì chiều nay hay không?)

·Diễn tả một hành động lặp đi lặp lại theo thói quen.Chẳng hạn,She is always wearing her jumper the wrong way round (Cô ta luôn mặc áo len nhầm đằng Trước ra đằng sau),You are always getting the wrong number (Các anh luôn quay nhầm số điện thoại).

 

Hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

 

Hình thức

 

Hiện tại hoàn thành = Hiện tại đơn giản của TO HAVE + Quá khứ phân từ

Ví dụ :TO WORK

Xác địnhPhủ địnhNghi vấn

I have workedI have not workedHave I worked?

You have workedYou have not workedHave you worked?

He/she/it has workedHe/she/it has not workedHas he/she/it worked?

We have workedWe have not workedHave we worked?

You have workedYou have not workedHave you worked?

They have workedThey have not workedHave they worked?

 

·I have worked , He has worked , They have worked ... th­ờng tỉnh l­ợc thành I've worked, He's worked, They've worked.

·I have not worked , He has not worked , They have not worked ... th­ờng tỉnh l­ợc thành I haven't worked/I've not worked, He hasn't worked/He's not worked, They haven't worked/They've not worked ...

·Have I not worked? , Has he not worked? , Have they not worked? (Nghi vấn phủ định)... th­ờng tỉnh l­ợc thành Haven't I worked?, Hasn't he worked?, Haven't they worked?

 

Công dụng

 

·Diễn tả một hành động đã xảy ra, nhưng không xác định là xảy ra lúc nào.

Ví dụ :

- Don't worry ! He has received your complimentary tickets

(Đừng lo! Ông ấy nhận được vé mời của anh rồi)

- Have you finished your work? - Yes, I have/No, I haven't finished it yet

(Anh làm xong công việc ch­a? - Rồi, tôi làm xong rồi/ Ch­a, tôi ch­a làm xong)

- The lieutenant-general has just given orders to bombard the enemy headquarters

(Trung t­ớng vừa mới ra lệnh pháo kích vào tổng hành dinh của địch)

- I wonder if my wife has subscribed to Vietnam News

(Tôi phân vân không biết vợ tôi có đặt mua Vietnam News hay ch­a)

- Have you ever been to Switzerland? (Anh có sang Thụy Sĩ bao giờ ch­a?)

- How long have you been there? (Anh đã ở đó bao lâu?)

- I am sure that she has agreed with you about it

(Tôi tin chắc rằng bà ta đã đồng ý với anh về việc đó)

 

·Diễn tả một hành động đã xảy ra và vẫn còn quan hệ đến hiện tại.

Ví dụ :

- We have lived here for eight years (Chúng tôi sống ở đây đã tám năm rồi)

- There have been many murders lately/recently (Đã có nhiều vụ án mạng xảy ra gần đây)

- He has been sick for three weeks/since last week

(Ông ta đau đã ba tuần rồi/từ tuần rồi đến bây giờ)

- My mother is seventy-two years old and has been bespectacled for four years

(Mẹ tôi bảy m­ơi hai tuổi và mang kính đã bốn năm nay)

- She has gone about on crutches since her childhood

(Cô ta chống nạng từ bé đến bây giờ)

- I have worked here since I graduated in law

(Tôi làm việc ở đây từ khi tốt nghiệp ngành luật đến bây giờ)

- This tooth hasn't been filled for months (Răng này mấy tháng nay ch­a trám)

- I haven't seen my parents for ages/since January

(Lâu quá/ Từ tháng giêng đến nay, tôi ch­a gặp bố mẹ tôi)

- Their youngest son joined up last year. They haven't heard from him since

(Con trai út của họ nhập ngũ năm ngoái.Từ đó đến nay, họ bặt tin cậu ta)

 

Đặc biệt

- I have never heard such nonsense (Tôi ch­a bao giờ nghe một chuyện phi lý nh­ vậy)

- Never in all my life have I heard such nonsense

(Suốt đời tôi ch­a bao giờ nghe một chuyện phi lý nh­ vậy)

- She has often invited me home (Cô ta vẫn th­ờng mời tôi đến nhà chơi)

- This is the best film I have ever seen (Đây là bộ phim hay nhất mà tôi từng xem)

- This is the first time they have visited the zoo

(Đây là lần đầu tiên họ tham quan vườn bách thú)

- It is only the second time they have arrived in Hong Kong

(Đây chỉ là lần thứ hai họ đến Hồng Kông)

- It is ten years since I have seen them (Lần sau cùng tôi gặp họ là cách đây m­ời năm)

 

Hiện tại hoàn thành liên tiến (Present Perfect Continuous)

 

Hình thức

 

Hiện tại hoàn thành liên tiến = Hiện tại hoàn thành của TO BE + Hiện tại phân từ.

·Xác định: I have been working , He has been working ...

·Phủ định: I have not / haven't been working, He has not / hasn't been working ...

·Nghi vấn: Have I been working? Has he been working? ...

·Nghi vấn phủ định:Have I not / Haven't I been working?, Has he not / Hasn't he been working?...

 

Công dụng

 

·Diễn tả một hành động đã xảy ra và vẫn tiếp diễn đến khi ta nói, hoặc vừa mới hoàn tất khi ta nói.

Ví dụ :

-They have been waiting for hours and the policeman still hasn't opened the gate to let them out (Họ chờ đã mấy tiếng đồng hồ và viên cảnh sát vẫn ch­a mở cổng cho họ ra)

-I am too busy to make you a phone call.Have you been waiting long?

(Tôi quá bận, nên không điện thoại cho anh được.Anh đợi đã lâu ch­a?)

-They have been working all week without a moment's leisure (Họ làm việc suốt cả tuần, chẳng lúc nào rảnh rỗi)

·Đôi khi người ta vẫn dùng động từ Want Wish ở Hiện tại hoàn thành liên tiến. Chẳng hạn,Thank you very much for the gardening guide. I have been wanting it for ages(Rất cám ơn anh về quyển sách h­ớng dẫn làm vườn. Tôi cần quyển ấy lâu lắm rồi)


Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic