SO THAT/IN ORDER THAT IN ORDER TO/SO AS TO/TO

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
SO THAT/IN ORDER THAT IN ORDER TO/SO AS TO/TO
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
SO THAT/IN ORDER THAT IN ORDER TO/SO AS TO/TO
Posted: 11-07-2014 11:54:43

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1572700

Công thức như sau:
1) Mệnh đề + SO THAT/IN ORDER THAT + S can/could/will/would + V ...

Lưu ý:Thông thường nếu không có NOT thì dùng can /could còn có NOT thì dùng won't / wouldn't ,trừ những trường hợp có ý ngăn cấm thì mới dùng can't/couldn't.
I study hard so that I can pass the exam.

I study hard so that I won't fail the exam.
I hide the toy so that my mother can't see it. ( tôi giấu món đồ chơi để mẹ tôi không thể thấy nó -> ngăn không cho thấy )

2) Mệnh đề + IN ORDER TO/SO AS TO/TO + Inf.

Lưu ý:
Nếu có NOT thì để NOT trước TO, tuy nhiên mẫu TO không áp dụng được trường hợp có NOT.

I study hard. I want to pass the exam.
-> I study hard in order to / so as to /to pass the exam.
I study hard. I don't want to fail the exam.
-> -> I study hard in order not to fail the exam. đúng
-> I study hard so as not to /to fail the exam.đúng
-> I study hard not to fail the exam. sai


Cách nối câu :

1) Dùng SO THAT/IN ORDER THAT :
Trong câu thứ hai nếu có các động từ : want, like, hope... thì phải bỏ đi rồi thêm can/could/will/would vào
-Nếu sau các chữ want, like, hope..có túc từ thì lấy túc từ đó ra làm chủ từ.
I give you the book .I want you to read it.
-> I give you the book so that you can read it.
2) Dùng IN ORDER TO/SO AS TO/TO :
- Chỉ áp dụng được khi 2 chủ từ 2 câu giống nhau
- Bỏ chủ từ câu sau, bỏ các chữ want, like, hope...giữ lại từ động từ sau nó.

I study hard .I want to pass the exam.

I study hard .I want to pass the exam.
-> I study hard in order to pass the exam.

 

Còn SO thì rất đơn giản , chỉ có nghĩa là "vì thế" mà thôi

 


 Ta dùng as long as và so long as như một liên từ với nghĩa: nếu mà, với điều kiện là, miễn là. Sau as long as hay so long as là một thì đơn (simple tense).

You can look as long as you don't touch.
(Bạn có thể nhìn miễn là đừng sờ vào.)
 Ta cũng dùng as long as (so long as không dùng theo cách này) với nghĩa: từ khi, trong chừng mực mà. As long as lúc đó nói về một sự việc trải qua trong một thời gian dài, hoặc càng dài nếu như có thể.

He love a football, and he wants to keep playing as long as he can.
(Anh ấy yêu thích bóng đá và muốn tiếp tục chơi càng lâu càng tốt.)


Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

This post was edited by chuyenngoaingu.com at 11-07-2014 11:56:54.
1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic