MỘT SỐ PHRASAL VERBS THÔNG DỤNG

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com , Nguyễn Xuân Trường

Page 1 of 1[1Post]
MỘT SỐ PHRASAL VERBS THÔNG DỤNG
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
MỘT SỐ PHRASAL VERBS THÔNG DỤNG
Posted: 08-10-2016 11:38:33

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1584461

Catch sight of :bắt gặp Lose sight of :mất hút Make fun of :chế diễu Lose track of :mất dấu Take account of :lưu tâm Take note of :để ý Take care of :chăm sóc Take advantage of :lợi dụng Take leave of :từ biệt Give birth to : sanh con Give place to :nhường chỗ Give way to :nhượng bộ, chịu thua Pay attention to :chú ý Put an end to :kết thúc Put a stop to :chấm dứt Set fire to :đốt cháy Make a contribution to : góp phần Lose touch with :mất liên lạc Keep pace with :theo kịp Keep correspondence with :liên lạc thư từ Make room for : dọn chỗ Make allowance for :chiếu cố Show affection for :có cảm tình Feel pity for :thương xót Feel regret for :ân hận Feel sympathy for :thông cảm Take/have pity on :thương xót Make a decision on :quyết định Make complaint about :kêu ca, phàn nàn Make a fuss about :làm om xòm Play an influence over :có ảnh hưởng Get victory over :chiến thắng Take interest in :quan tâm Have faith in :tin tưởng Feel shame at : xấu hổ Have a look at : nhìn

Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic