Mẹo học TOEIC

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
Mẹo học TOEIC
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
Mẹo học TOEIC
Posted: 10-28-2014 15:41:55

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1584460


1. Kỹ năng làm bài Listening:
Phần thi Nghe
I. Mô tả hình ảnh (10 câu)
Hướng dẫn: Với mỗi câu trong phần thi này bạn sẽ nghe bốn câu mô tả về một tấm ảnh
mà đề thi giới thiệu. Khi nghe các câu này, bạn phải chọn câu mô tả đúng nhất những gì
bạn thấy trong ảnh. Các câu này không được in trong đề thi và chỉ đọc một lần.
Ví dụ:
Bạn sẽ nghe:
(A): They’re looking out of the window
(B): They’re having a meeting
(C): They’re eating in a restaurant
(D): They’re moving the furniture
Phương án (B)-They’re having a meeting mô tả đúng nhất nội dung bức tranh, vì vậy
chọn phương án (B)
Mẹo làm bài:
- Xem ảnh trước khi nghe mô tả. Tự đặt các câu hỏi “Ai?”, “Cái gì?”, “Ở đâu?”.
- Tập trung nghe hiểu nghĩa của cả câu.
- Trả lời câu hỏi càng nhanh càng tốt. Nêu không biết cách trả lời, bạn nên đoán câu trả
lời rồi chuyển sang xem trước ảnh kế tiếp.
Bẫy trong câu hỏi:
- Các lựa chọn sai có thể chứa các từ phát âm giống nhau
- Các lựa chọn sai có thể có các đại từ, con số, hay địa điểm sai
- Các lựa chọn sai có thể chứa một từ đúng


II. Hỏi đáp (30 câu)
Hướng dẫn: Bạn sẽ nghe một câu hỏi hay câu nói và ba lựa chọn trả lời đọc bằng tiếng
Anh. Tất cả chỉ được đọc một lần và không được in trong đề thi. Hãy chọn câu trả lời
thích hợp nhật cho câu hỏi hay câu nói và đánh dấu vào chữ A B hay C trong tờ trả lời.
Ví dụ;
Bạn sẽ nghe:
Good morning, John. How are you?
(A): I’m fine, thank you.
(B): I’m in the living room.
(C): My name is John
Câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi “How are you?” là lựa chon (A): “I’m fine thank you”.
Vì vậy bạn nên chọn câu (A)
Mẹo làm bài:
- Chữ đầu tiên trong câu hỏi sẽ giúp bạn biết đó là câu hỏi dạng gì.
What, where, who, why, how – hỏi thông tin.
Do,does, did, are, is, will, can – câu trả lời thường có dạng yes/no.
- Câu hỏi có “or” yêu cầu có sự lựa chọn thì không bao giờ là yes/no.
“Did you stay at home or go out last night?” -> “I went to a movie.”
- Thỉnh thoảng bạn nghe một câu nói, không phải là câu hỏi nhưng vẫn cần một câu trả
lời.
“Thanks for dinner.” -. “You’re welcome.”
Bẫy trong câu hỏi:
- Chú ý đến các từ phát âm giống nhau (từ đồng âm). Ví dụ: too, two, to…
- Chú ý các câu hỏi đuôi. Ví dụ: That movie was great, wasn’t it?
- Cẩn thận với các câu trả lời gián tiếp. Đôi khi trả lời cho một câu hỏi yes/no lại không
có từ yes hay no. Ví dụ; “Is there enough gas in the car?” -. “I just filled it yesterday”


III. Đối thoại ngắn (30 câu)
Hướng dẫn: Bạn sẽ nghe một số đoạn đối thoại giữa hai người. Bạn phải trả lời ba câu hỏi
về nội dung đối thoại. Đánh dấu vào câu trả lời thích hợp nhất trong số bốn lựa chọn (A)
(B) (C) hay (D) trên tờ trả lời. Các đoạn đối thoại chỉ được nghe một lần và không được
in trong đề thi.
Mẹo làm bài:
- Xem trước các câu hỏi và cố gắng nhớ nó trước khi nghe bài đối thoại như vậy bạn sẽ
biết thông tin cần nghe là gì.
- Trong khi nghe đối thoại, cố gắng hình dung xem người nói đang ở đâu.
- Hãy đọc mọi lựa chọn trước khi đánh dấu.
Bẫy trong câu hỏi:
- Cẩn thận với những câu trả lời đúng nhưng lại không liên quan gì đến câu hỏi. Hãy đọc
kỉ tất cả các lựa chọn.
- Cẩn thận với các con số như ngày, giờ và số lượng người hay vật có thể khiến bạn xao
lãng. Xem trước câu hỏi


IV. Bài nói ngắn (30 câu)
Hướng dẫn: Bạn sẽ nghe các bài nói ngắn do một người nói. Bạn phải trả lời ba câu hỏi
liên quan đến nội dung mỗi bài nói. Chọn câu trả lời đúng nhất trong số bốn lựa chọn (A)
(B) (C) hay (D) trên tờ trả lời. Các bài nói chỉ được nghe một lần và không được in trong
đề.
Mẹo làm bài:
- Lắng nghe kỹ phần giới thiệu trước mỗi bài nói, từ đây bạn sẽ nắm được số lượng câu
hỏi cũng như hình thức thông tin mà bạn sẽ nghe (bài tường thuật báo chí, bản tin thời
tiết, quảng cáo, tin nhắn, thông báo…).
- Cố gắng xem trước các câu hỏi trước khi bài nói bắt đầu. Nhờ vậy mà bạn sẽ tập trung
nghe những thông tin cần thiết mà câu hỏi yêu cầu.
- Bắt đầu trả lời câu hỏi ngay khi bài nói kết thúc.
Bẫy trong câu hỏi: Các loại bẫy có trong phần I-III đều có trong phần này.
Phần thi Đọc
Trong phần đọc, thí sinh đọc và trả lời 100 câu hỏi trắc nghiệm bằng cách chọn câu trả lời
đúng nhất. Phần đọc gồm 3 phần (từ phần 5 đến phần 7).
Phần V: Hoàn thành câu (gồm 40 câu hỏi được đánh số từ 101 đến 140)
Mỗi câu trong phần này có 1 từ / cụm từ còn thiếu và cần được thêm vào. Thí sinh đọc 4
phương án trả lời cho mỗi câu và chọn phương án trả lời đúng nhất bằng cách bôi đen vào
ô tròn tương ứng với câu trả lời A, B, C hoặc D trong tờ bài làm.
Ví dụ minh hoạ:
Đây là câu hỏi đầu tiên trong phần 5 mà thí sinh nhìn thấy trong đề thi.
101. The office manager prefers her coffee with cream ____ sugar.
A. but
B. nor
C. and
D. plus
Câu C, “and”, là câu trả lời đúng nhất và thí sinh chọn bằng cách bôi đen vào ô tròn
tương ứng với câu B trong tờ bài làm.
Mẹo làm bài
Đừng tập trung tìm lỗi chính tả, vì lỗi chính tả không bao giờ xuất hiện trong các lựa
chọn trả lời.
Các từ đứng trước và sau chổ trống giúp bạn có manh mối để kiểm tra câu trả lời đúng.
Đọc và hiểu nghĩa của cả câu trước khi trả lời.
Bẫy trong câu hỏi
Cẩn thận với các câu trả lời có hình thức sai.
Ví dụ: drove, drives, driving
Cẩn thận với các từ bắt đầu hay kết thúc giống nhau.
Ví dụ: return, retire, reuse
Cẩn thận với các từ thường bị dung sai
Ví dụ: affect, effect, lend/borrow
Phần VI: Hoàn thành đoạn (gồm 12 câu hỏi được đánh số từ 141 đến 152)
Mỗi đoạn trong phần này có một số câu còn thiếu từ / cụm từ và cần thêm vào. Thí sinh
đọc 4 phương án trả lời cho mỗi câu và chọn phương án trả lời đúng nhất bằng cách bôi
đen vào ô tròn tương ứng với câu trả lời A, B, C hoặc D trong tờ bài làm.
Ví dụ minh hoạ:
Đây là 4 câu hỏi đầu tiên của đoạn 1 trong phần 6 mà thí sinh nhìn thấy trong đề thi.
Montalvo Industries announced Friday that it take on 100 new ____ over the next 6
months.
141. A. employees B. merchants C. customers D. Products
“Our market is expanding”, said company CEO Shirley Henrico, “so we need to ____ our
production.
142. A. grow B. more C. bigger. D. Increase
That’s why we need to hire more workers.” The company plans ___ a new, larger factory
on the outskirts of the city, which will be equipped with all the latest technology.
143. A. build B. builds C. to build D. Building
“We are building a very modern factory,” said Ms. Henrivo. “We are very proud of
____.”
144. A. us B. it C. me D. Him
Thí sinh đọc đoạn văn và các câu hỏi. Thí sinh chọn câu trả lời đúng nhất cho từng câu
hỏi và bôi đen vào ô tròn tương ứng trong tờ bài làm.
Mẹo làm bài
Luôn nhớ rằng bạn cần tìm từ thích hợp nhất để điền vào chổ trống.
Đọc cả đoạn văn chứ không chỉ các từ xung quanh chổ trống. Cố gắng hiểu nghĩa của cả
đoạn.
Bẫy trong câu hỏi
Cẩn thận với những cụm từ lặp và thừa.
Ví dụ: keep on continuing, finally at last
Cẩn thận với những từ không cần thiết
Ví dụ: The apples they are fresh
Chú ý đến hình thức tuef và cách chia thì của động từ.
2.Kỹ thuật làm bài đọc hiểu:
Phần VII: Đọc hiểu (gồm 2 phần, đọc đoạn ngắn và đọc đoạn dài)
- Đoạn ngắn (gồm 28 câu hỏi được đánh số từ 153 đến 180)
- Đoạn dài (gồm 20 câu hỏi được đánh số từ 180 đến 200)
Trong phần này, thí sinh đọc các đoạn văn và một số câu hỏi nằm bên dưới mỗi đoạn. Thí
sinh đọc 4 phương án trả lời cho mỗi câu hỏi và chọn phương án trả lời đúng nhất bằng
cách bôi đen vào ô tròn tương ứng với câu trả lời A, B, C hoặc D trong tờ bài làm.
Ví dụ minh hoạ:
Đây là 2 câu hỏi đầu tiên của đoạn 1 (đoạn ngắn) trong phần 7 mà thí sinh nhìn thấy trong
đề thi.
Question 153-154 refer to the following advertisement.
153. What is the advertisement offering?
A. A house for sale
B. An appartment building for rent
C. An office for lease
D. A piece of land for sale
154. Who is John Michaels?
A. The owner of the property
B. A real estate agent
C. A stockbroker
D. The city comptroller
Thí sinh đọc đoạn văn và các câu hỏi. Thí sinh chọn câu trả lời đúng nhất cho từng câu
hỏi và bôi đen vào ô tròn tương ứng trong tờ bài làm.
Mẹo làm bài
Cũng như trong phần IV, hãy chú ý đến phần giới thiệu. Nó sẽ cho bạn biết số lượng câu
hỏi cũng như gọi ý về dạng thông tin trong bài đọc
Trong khi đọc, hãy tự đặt ra các câu hỏi “Đối tượng của bài đọc này là ai? Nó được viết
để làm gì?”
Trước hết hãy đọc lướt qua bài đọc, rồi đọc các câu hỏi. Sau đó quay lại bài đọc để tìm
câu trả lời.
Bẫy trong câu hỏi
Nhiều lựa chọn trả lời chứa thong tin có trong bài đọc, nhưng có thể không liên quan đến
câu hỏi.
Cũng như các phần thi TOEIC khác, hãy cẩn thận với các từ phát âm giống nhau, những
con số rối rắm, các hình thức từ sai và các từ có nghĩa giống nhau.
Đừng bối rối trước các câu hỏi có hình thức như sau:
Ví dụ
Which of the following is NOT mentioned int the reading?
The refers to all of the following EXCEPT
=> chỉ cần đọc các lựa chọn câu hỏi và chọn chi tiết sai.
3.Kỹ thuật chung:
Các lưu ý khi làm bài thi:
- Mỗi thí sinh được nhận 1 tập đề thi cùng 1 tờ bài làm;
- Thí sinh không được viết, vẽ lên tập đề thi hoặc làm thay đổi bất cứ nội dung nào trên
tập đề thi;
- Thí sinh dùng bút chì 2B/hoặc bút mực để bôi đen vào các ô cần chọn trong tờ bài làm
và dùng tẩy để xoá/dùng bút mực gạch chéo (tuyệt đối không dùng bút xoá);
- Thí sinh phải nộp lại đề trước khi ra khỏi phòng thi;
- Thí sinh chỉ làm bài trong tờ bài làm.
1. Set a goal
So, you've decided to take the TOEIC test. Congratulations! The first thing you
should do is set a goal. If you are taking the test in order to apply for a job, find
out what proficiency level is required. Most entry level positions require a
minimum score of 600. Management positions may require a higher score, such as
800.
Choose a goal that is achievable. If you aim too high, you will be disappointed.
Remember, you can take the test as often as you want if you don't mind paying
the fee.
2. Understand the test
Before you start studying for the test, make sure you understand the format of
each section. You will be tested on your listening and reading comprehension
skills. By doing model or practice tests, you will become very familiar with the
TOEIC. The test should become "second nature" to you before you attempt the
real thing.
3. Make a study plan
Procrastination is one of the key reasons students fail the TOEIC test. You may
book your TOEIC test months in advance. However, the day you decide to take
the TOEIC test should be the day you start to study.
You will have to decide whether or not you are going to teach yourself the TOEIC
with reliable resources or whether you are going to take a TOEIC preparation
class. In order to get the best results, you should do both. If you cannot afford to
take a TOEIC class, make sure to choose a TOEIC textbook that has explanatory
answers. You will also want to have a teacher or tutor that you can go to from
time to time with questions.
If you choose a TOEIC class, make sure that you trust your teacher and feel
comfortable in his or her class. Take a class with a friend and make a commitment
to study together in and outside of class.
Studying at the same time every day is a great way to improve your score. Write
down your study plan and sign it!
4. Divide study time appropriately
The TOEIC is divided into seven sections. Each section is worth a certain amount
of points. Don't spend too much time studying one section. Many students make
the mistake of studying the section that they enjoy the most. This is the section
you should spend the least amount of time on.
You might want to divide your study week by focusing on a certain section each
day. Remember, if Sunday is your day to practice Part VII (40 questions on the
test), you might have to study twice as long as you would on Monday when you
focus on Part I (20 questions on the test).
5. Build a strong vocabulary
Another reason students fail the TOEIC test is that they have a very limited
vocabulary. The day you decide to take the TOEIC test you should make yourself
a blank dictionary. Use a notebook (an address book works great because it is
divided into letters) and keep track of all of the new words you learn along the
way. It is not useful to study vocabulary lists. You will only remember words that
you have seen in context. For each entry, write the word and use it in a sentence.
At the end of each week you should write a short letter or composition using as
many of the words as you can.
This might also be the time to stop using your translation dictionary. Electric
dictionaries make things too simple! You will not remember the word if it doesn't
take any effort to understand it.
Keep in mind that the TOEIC test has a business theme. You should study
vocabulary from topics such as travel, banking, health, restaurants, offices, etc.
You will also want to learn everyday idiomatic expressions.
11. Be aware of time management
When you are doing practice tests, you should always be aware of the time. Never
allow yourself an open ended study session. You will have to learn to work
efficiently.
On test day, you should be especially careful in the Reading section. You will have
75 minutes to complete Parts V, VI and VII. Many students spend too long on section
V or VI because they find these the most difficult. Don't spend more than 30 minutes
on the first two parts. Part VII will take you at least 40 minutes, and it is worth a lot
of points, especially if you find it an easier section.
12. Listen quickly
When you are studying for the TOEIC test, do not get in the habit of rewinding the
tape. On test day you won't have any control over the speed of the listening section.
You will not even have time to think for very long between questions. Make sure that
you do not get behind during the real test. If you do not know the answer, take your
best guess. Then continue to follow along. Don't look back at questions when you are
waiting for another question to start.
13. Practise reading aloud
Reading out loud will help your listening and reading comprehension skills. In order
to comprehend English more quickly, it is important that you understand the rhythm
of the language. Read from textbooks, pamphlets, newspapers, and even children's
novels. You might want to tape yourself and listen to how you sound.
14. Use mass media
One of the best ways to prepare for the TOEIC test is to study real English. Watch
television, listen to radio reports, and read newspapers and magazines. Pay special
attention to ads, letters, weather and traffic reports, coupons, and special
announcements. Do this with a friend, and write out questions for each other to
answer. This is a great way to practice your wh-questions. It is also a great way to
learn common idiomatic expressions.
15. Use free web sites
There are many web sites that offer free model tests and samples. Type TOEIC into
your search engine and start practising! Surfing the web is a great way to practise
your reading and listening. If you are interested in a certain topic, such as
snowboarding, type that into a search engine. You might want to reserve an hour a
day for Internet studying. Just make sure to study English and don't get caught
wasting hours playing games!
16. Teach a native English speaker your language
If you can't afford a tutor, you might know a native English speaker who would be
interested in learning your first language. Tell him you will teach him for free for one
hour a week! You will have to use English to teach him, and you will learn many new
English words and expressions at each session. Forcing yourself to teach someone a
language will help you to understand English grammatical rules as well. Do anything
you can to speak with native English speakers.
17. Keep an English journal
Keeping a journal doesn't have to be an account of your daily activities. You can
write anything in a journal, such as how your studying is coming along, what your
new favourite word is and why, or which teacher you admire. If you are studying
TOEIC with a friend, make a list of writing topics for each other. You might decide to
write a paragraph three times a week. Get your friend to try to find your mistakes.
Finding your partner's writing errors is great practice for Part V and VI.
18. Ask questions
Never hesitate to ask lots of questions. In a TOEIC class, all of the students will
benefit from your question. If you don't understand something, such as conditionals,
you may lose ten points on a TOEIC exam. A teacher is not always available, but
students are everywhere! Sometimes other students can help you with a grammar
problem even better than a teacher.
19. Manage your stress
If you are feeling stressed about taking the TOEIC you may be studying too hard or
expecting too much of yourself. Like everything else in life, balance is the key.
Remind yourself that you will try to do your best. Before the test, take deep breaths
and remember that you can always improve your score in a few months time. In
between the listening and reading section, take a few deep breaths again to get
focused.
20. Don't cram
You should never cram (study extremely hard in a short period of time) the night or
even week before the TOEIC test. There is so much to learn when you study the
TOEIC. The last week should be for reviewing and practising rather than learning
new things. Make sure to get plenty of sleep the night before the test. On the day of
the test, have a good meal and relax for a few hours before going to the testing centre.
Plan to reward yourself when the test is over!


Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic