GRAMMAR CĂN BẢN (20) CỤM TỪ

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
GRAMMAR CĂN BẢN (20) CỤM TỪ
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
GRAMMAR CĂN BẢN (20) CỤM TỪ
Posted: 01-12-2015 14:28:17

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1584484

CỤM TỪ

PHRASES

(Cụm từ)

1. Định nghĩa: Cụm từ là một nhóm từ kết hợp với nhau tạo thành nghĩa nhưng không đầy đủ.

Ví dụ:

The sun rises in the east.

People in the world love peace.

Trong các ví dụ trên đây, cụm từ là những nhóm từ được in đậm:

2. Các loại cụm từ:

Dựa trên cấu trúc, cụm từ được phân thành mấy loại sau đây:

a. Cụm danh từ

b. Cụm danh động từ

c. Cụm động từ nguyên mẫu

d. Cụm giới từ

e. Cụm phân từ

f. Cụm tính từ

a. Cụm danh từ

Cụm danh từ là một nhóm từ bắt đầu bằng một danh từ và có chức năng đồng cách. Cụm danh từ này thường đi ngay trước hoặc ngay sau danh từ nó biểu đạt.

Ví dụ: A victim of the war, he hated the sight of soldiers.

b. Cụm danh động từ

- Định nghĩa: Cụm danh động từ là một nhóm từ bắt dầu bằng một danh động từ (động từ tận cùng bằng đuôi “ing”). Nhóm từ này được gọi là cụm danh động từ vì nó được sử dụng như một danh từ (có chức năng như chủ ngữ hoặc tân ngữ):

Ví dụ: A famer hates spending money. (Cụm danh động từ làm tân ngữ cho hates)

Chúng ta cần chú ý cụm phân từ cũng bắt đầu bởi một động từ tận cùng bằng - ing nhưng làm chức năng của một tính từ.

- Cách dùng của cụm danh từ

Cụm danh động từ có chức năng của một danh từ. Cụm từ này có chức năng:

+ Làm chủ ngữ của động từ

Ví dụ: Hunting tigers was a favourite sport in many countries.

+ Làm tân ngữ cho động từ

Ví dụ: Children love reading fairy tales.

+ Làm bổ ngữ cho độnh từ

Ví dụ: The most interesting part of our trip was watching the sun setting.

+ Làm tân ngữ cho giới từ

Ví dụ: Many people relax by listening to music.

- Danh động từ và các đại từ sở hữu

Các đại từ sở hữu (my, your, his, her….) có thể dung trước danh động từ:

He dislikes my working late.

Chúng ta có thể dung danh từ ( nhưng không nên dung danh từ ở dạng sở hữu cách) trước danhdoongj từ.

They are looking forward to Mary coming.

- Các động từ theo sau bởi danh động từ

+ Những động từ sau đây có thể theo sau bởi danh động từ:

admit

avoi

consider

delay

dislay

excuse

forgive

like

prevent

remember

anticipate

begin

refer

deny

enjoy

finish

love

postpone

stop

suggest

- Tất cả các động từ có giới từ theo sau và vài động từ khác:

Care for Leave off

Insist on Put off

Keep on Take to

Give up Go on

- Các từ nhữ thông dụng sau đây (phần lớn tận cùng bằng giới từ):

Be ashamed of

Be aftaid of

Be busy

Be capable

Be fed up with

Be fond of

Be good at

Be scared of

It’s no use

Be sorry for

Be tired of

Be worth

Be used to

Can’t stand

Can’t help

Look forward to

Have an objection to

c. Cụm động từ nguyên mẫu

+ Định nghĩã: Cụm độnh từ nguyên mẫu là mmột nhóm từ bắt đầu bằng một động từ nguyên mẫu có to (to go, to work……)

Our duty is to sever our country.

+ Cách dùng: Cụm từ nguyên mẫu có thể:

- Làm chủ từ của động từ

To get money is their ambition.

- Làm tân ngữ của động từ

The Prime Minister didn’t want to tell the truth.

Tân ngữ này có thể đi trước bằng what, when, how…..

I don’t know what to say.

- Làm bổ ngữ cho động từ

His job was to teach handicapped children.

Tuy nhiên, bổ ngữ của động từ cũng có thể là một động từ nguyên mẫu không có “to” khi chủ từ của câu có all, only, best, most, what + mệnh đề đi trước:

All I wanted to do was go home.

- Làm trạng từ với các chức năng sau đây:

· Trạng từ chỉ mục đích

Sally went to the seaside to enjoy fresh air.

· Làm trạng từ chỉ nguyên nhân

They wept to see the desolation caused by the flood.

· Làm trạng từ chỉ kết quả

The firemen attempted to rescue the trapped child, only to be driven back by the fire.

- Làm tính ngữ

They have a lot of food to eat in the winter.

= a lot of food that they can eat…

Tương tự, chúng ta có thể nói:

A book to read

A man to talk to

Nothing to fear

Something to talk about

A pen to write with

A table to write on

A tool to open it with

A case to keep my records in

+ Những từ và cụm t dùng với động từ nguyên mẫu

- Too + tính từ + động từ nguyên mẫu

You are too young to understand.

For + đại từ có thể dung trước động từ nguyên mẫu:

The coffee is too hot for me to drink.

Cấu trúc trên có thể chuyển sang dạng so + tính từ + that

The coffee is too hot that I can’t drink it.

Chúng ta cũng có thể dùng trạng từ trong cấu trúc trên

He spoke too quickly for me to understand.

- So + tính từ + as + động từ nguyên mẫu

He was so stupid as to park his car in the no-parking area.

- Tính từ + enough +động từ nguyên mẫu

Mary is old enough to travel by herself.

- It is + tính từ + of you(him, her…) + động từ nguyên mẫu

Khi dịch nên bắt đầu từ you + động từ nguyên mẫu trước

It is so nice of you to help me.

- But + động từ nguyên mẫu

She had no choice but to obey.

Sau but chúng ta cũng có thể dùng động từ nguyên mẫu không to

They did nothing but dance and sing.

- Một số tính từ sau đây thường được theo sau bởi động từ nguyên mẫu:

· Tính từ diễn tả tình cảm

· Một số tính từ khác

- Sau các tính từ chỉ số thứ tự như: first, the second…, the last, the only để thay cho mệnh đề tính ngữ

- Chủ từ của cụm động từ nguyên mẫu

· Câu có tân ngữ chỉ về người

· Câu không có tân ngữ chỉ về người

+ Phân loại

Có 3 loại cụm động từ nguyên mẫu

- Cụm động từ nguyên mẫu đơn

- Cụm động từ nguyên mẫu tiếp diễn: to be + hiện tại phân từ

- Cụm động từ nguyên mẫu hoàn thành: to have + quá khứ phân từ

d. Cụm giới từ

a. Định nghĩa: Cụm giới từ là một nhóm từ bắt đầu bằng một giới từ và thườnh được theo sau bởi một danh từ hoặc đại từ:

Into the house On the table

After them In the street

Cụm giới từ thường không thể đứng một mình, trừ khi làm đầu đề và trong các tình huống đối thoại mà các thành phần khác( chủ từ, động từ..) của câu đã được hiểu ngầm. Cụm giới từ thường được xem là thành phần của câu và được dung như tính từ và trạng từ.

Tính từ: bổ nghĩa cho danh từ và đại từ

Trạng từ : bổ nghĩa cho các từ loại khác

b. Cụm giới được dùng như tính từ

Khi được dùng như tính từ, cụm giới từ có chức năng như tính từ: bổ nghĩa cho danh từ và đại từ.

Chúng ta hãy so sánh:

a) The rose is a very beautiful flower.

b) The rose is a flower of great beautiful.

Trong câu (b), chúng ta đã dung cụm giới từ of great beautiful để thay thế cho tính từ beautiful tropng câu (a).

c.Cụm giới từ được dụng làm trạng từ

- Khi được dùng như trạng từ, cụm giới từ có chức năng bổ nghĩa cho độnh từ , tính từ, một trạng từ khác (đôi khi có thể bổ nghĩacho giới từ và liên từ nữa)

He writes carefully.

He writes with care.

- Cụm giới từ làm trạng từ có thể bổ nghĩa cho động từ theo nhiều cách khác nhau:

She sings like a bird. (Like a bird trả lời câu hỏi với How?. Trạng từ chỉ thể cách)

She sings in the morning. (In the morning trả lời câu hỏi với When? Trạng từ chỉ

thời gian).

- Cụm giới từ làm trạng từ có thể bổ nghĩa cho tính từ:

Her face was pale with fright.

The prize-winning actress was radiant with joy.

- Cụm giới từ làm trạng từ có thể bổ nghĩa cho một trạng từ khác:

The plane arrived late in the afternoon.

e. Cụm phân từ

a. Định nghĩa: Cụm phân từ là một nhóm từ bắt đầu bằng một phân từ (có thể là một hiện tại phân từ hoặc quá khứ phân từ). Người ta sử dụng cụm phân từ khi muốn bớt mệnh đề, làm cho câu văn dài trở nên ngắn ngọn hơn. Thay vì nói” The girl who is driving the car is Mary’s sister” hoặc “The concert which was given by the Beatles was a great success”, người ta thường nói:

The girl driving the car is Mary’s sister.

The concert given by the Beatles was a great success.

Chúng ta chỉ được dung cụm phân từ khi chủ từ của phân từ chỉ về cùng một đối tượng với chủ từ của động từ chính.

Working all day long, he felt tired.

Trong câu trên, chủ từ của ửoking va felt chỉ về cùng một người.

= He felt tired because he had worked all day long.

Ngược lại, câu sau đây sai vì chủ từ của phân từ khác với chủ từ của mẹnh đề chính:

*Being a hot day, he felt tired. (Chủ từ của being là it, chủ từ của felt là he)

b. Vị trí của cụm phân từ

- Khi diễn tả hành động xảy ra trước hoặc cùng lúc với hành động trong mệnh đề, cụm phân từ có thể nằm đầu câu hoặc giữa câu

Working all day long, he felt tired.

The boy going over there is working at this restaurant.

- Khi hành động trong mệnh đề và hành động do cụm phân từ diễn tả diễn ra song song và kéo dài, cụm phân từ có thẻ có 3 vị trí

Đầu câu:

Singing a new song, the schoolboys walked into their classroom.

Giữa câu:

The schoolboys, singing a new song walked into their classroom.

Cuối câu:

The schoolboys walked into their classroom, singing a new song.

c. Các loại cụm phân từ

- Cụm phân từ hiện tại; bắt đầu bằng một hiện tại phân từ.

Turning toward the class, the teacher asked for silence.

- Cụm phân từ quá khứ: bắt đầu bằng một quá khứ phân từ. Vị trí của cụm từ này trong câu không tuỳ thuộc vào thời gian mà tuỳ thuộc vào chủ từ của cụm phân từ. Cụm phân từ này nên được đặt gần chủ từ của nó:

Bombed repeatedly during the war, the city has lost many beautiful building.

Chúng ta dung cụm phân từ hiện tại khi chủ từ của cụm từ làm hành động do phân từ diễn tả và dung cụm phân từ quá khứ khi chủ từ của cụm từ nhận chịu hành động do người hoặc vật khác gây nên.

- Cụm phân từ hoàn thành: bắt đầu bằng having + quá khứ phân từ. Cụm từ này được dùng khi cần nhấn mạnh rằnh hành đọng thứ nhất đã hoàn tất trước khi hành động thứ hai bắt đầu.

Having done my homework, I went to the movies.

Having been beaten once, the boy didn’t want to go out alone.

d. Chức năng của cụm phân từ

Cụm phân từ có các chức năng sau đây:

- Tính từ: Cụm phân từ được dung tương đương với một mệnh đề tính ngữ, có chức năng bổ nghĩa cho danh từ hoặc đại từ bên cạnh:

The woman driving the car is my sister. ( cụm từ)

- Trạng từ: Cụm phân từ được dung tương đương với mệnh đề trạng ngữ. Trong trường hợp này cụm phân từ được dùng để thay thế cho:

· Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Walking alongthe country road, I saw a big tiger.

= While I was walking along the country road…

· Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân

Seeing that it was raining, he put on his raincoad.

= Because he saw that it was raining…

· Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản

Possessing all the advantages of education and wealth, he never made a name.

= Although he possessed all the advantages of education and wealth…….

· Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện

Following my advice, you will gain your object.

= if you follow my advice………

e. Chủ từ của cụm phân từ:

Trong các ví dụ trên, chúng ta đã thấy cụm phân từ được dung để thay thế cho một mệnh đề. Cụm phân từ cũng được dùng để thay thế cho một câu đơn khi cần thiết, nhgiã là chúng ta có thể kết hợp hai câu đơn lại thành một câu đơn bằng cách dung cụm phân từ, nhờ đó câu văn trở nên ngắn gọn hơn. Điều kiện để cho hai câu đơn có thể kết hợp với nhau là chủ từ của hai câu đó phải chỉ về cùng một đối tượng:

The woman took the baby in her arms. She smiled happy.

= Taking the baby in her arms, the woman smiled happily.

f. Cụm tính từ

Cụm tính từ là một nhóm từ bắt đầu bằng một tính từ, khác với cụm giới từ và cụm phân từ được dung như tính từ

The sea lay down below them, golden in the sunlight.

g. Cụm từ độc lập

- Bao gồm một chủ từ và một phân từ

Spring advancing, the swallows appear.

- Không có chủ từ, chỉ có phân từ

Strictly speaking, you have no right to be here.


Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic