DẤU NHẤN-NHỮNG QUY TẮC RIÊNG

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
DẤU NHẤN-NHỮNG QUY TẮC RIÊNG
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
DẤU NHẤN-NHỮNG QUY TẮC RIÊNG
Posted: 10-29-2014 09:39:56

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1572715

Quy tắc riêng I: - Những từ có hai vần tận cùng bằng -ANT hay -ENT thường được nhấn mạnh ở vần đầu TD: constant, distant, instant, absent, accent(giọng đọc, nói), current - Nhưng nhữ động từ tận cùng bằng -ENT thì thường lại có chủ âm ở vần thứ hai TD: to accent(nhấn giọng), to consent(thỏa thuận), to frequent (năng lui tới), to present
Ngọai lệ:

Những từ có hai vần tận cùng bằng -ENT sau đâu được nhấn giọng ở vần
thứ hai, dù đó là danh từ, động từ hay tính từ: event, lament (lời than
vãn), descent (sự xuống), descend(nguồn gốc), consent (sự ưng thuận),
to lament, to descent, to consent, to content (làm hài lòng)

* Quy tắc riêng II:

_ NHững từ có hai vần tận cùng bằng ER thì được nhấn mạnh ở vần đầu

TD: father, mother, flower, to enter, to suffer

Ngoại lệ:

Những động từ sau đây tận cùng bằng ER nhưng lại được nhấn mạnh ở vần
sau: to confer (bàn bạc, hội ý), to prefer, to refer (tham khảo, viện
đến)

* Quy tắc riêng III:

_Những từ có hai vần mà vần đầu là mẫu tự a (hay tiếp đầu ngữ a-) thì luôn được nhấn mạnh ở vần thứ hai.

TD: abed(ở trên giường), abaft(ở phía sau),
alive(còn sống), alone, about, above, aback, ago, asleep, again,
abroad, aside, achieve, abuse, abyss (vực sâu), afraid, alike...

* Quy tắc riêng IV:

_ NHững từ tận cùng bằng ETY, ITY, ION, ICAL, OUS, có chủ âm ở vần liền trước tận cùng này

TD: gaiety (tính vui vẻ), piety( lòng hiếu
thảo), equality, fertility, dictation (bài chính tả), election, public,
civic (thuộc công dân), historic( thuộc lịch sử), historical( có tính
lịch sử),electrical, famous, nervous...

Ngọai lệ:

catholic ( tính đồ công giáo), lunatic(người điên), arabic, rhetoric( thuật hùng biện), politics, arithmetic

* Quy tắc riêng V:

_ Những từ có dạng cấu tạo

P+ I+ N


( P= phụ âm: I =mẫu tự I, N=nguyên âm)

TD: optiian, policticain, impatient, obidient, vegetarian, laborious,
industrious, inferiơr, superior, curious, artifical, melomania( tính mê
âm nhạc), direction, ambition, courageous, erroneous, cutaneous(thuộc
về da)

Chú ý: Tất cả những từ tận cùng bằng ION đều nằm trong quy tắc này

* Quy tắc riêng IV:

Trong những từ có trên ba vần(bốn hoặc năm vần), thì chủ âm thường ở vần thứ ba từ cuối đếm lên

TD: familiar, particular, interpreter, geography, goemetry...

* Quy tắc riêng VII:

_ Những từ tận cùng bằng ATE, nếu là từ có hai vần, thì chủ âm ở vần
thứ nhất. Nếu là từ có ba vần và trên ba vần, thì chủ âm ở vần thứ ba
đếm từ cuối lên

TD: 1. Chữ 2 vần: climate, private, senate(thượng nghị viện), nitrate(muối nitrat)...

2. congratulate, originate, communicate, concentrate, regulate...

* Quy tắc riêng VIII:

_ Những từ tận cùng bằng URE, thường được nhấn mạnh ở vần trước tận cùng này

TD: creature, feature, fixture, lecture, nature, adventure, pressure...

Nhưng:literature, temperature, mature, unmature (không chín chắn)

* Quy tắc riêng IX:

_ Những chữ tận cùng bằng ADE-ESE-EE-EER-OO-OON được nhấn mạnh ngay chính tận cùng này:

TD: lemonade, colonnade(hàng cột), balustrade
(lan can), Vietnamese, Japenese, absentee, refugee, engineer, bamboo,
taboo, typhoon(trận bão, cuồng phong), tycoon, saloon (hội trường),
balloon..

* Quy tắc riêng X:

_ Tất cả những trạng từ chỉ thể cách (adverb of manner) tận cùng bằng
LY đều có chủ âm theo tính từ gốc (radical adjective) của nó.

TD: patiently, differently, difficultly, comparatively, continuously


Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic