Câu hỏi đuôi

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
Câu hỏi đuôi
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
Câu hỏi đuôi
Posted: 10-29-2014 09:42:46

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1572710

- I'm short-listed, aren't I? (Tôi được vào danh sách vòng trong, phải không?) - You were waiting outside at that time, weren't you? (Lúc ấy các anh đang đợi bên ngoài, phải không?) - He was killed by a stray bullet, wasn't he? (Hắn chết vì đạn lạc, phải không?)

- Hoa short-circuited the washing-machine, didn 't she?

(Hoa làm cho máy giặt bị chập mạch, phải không?)

- You like American films, don 't you?

(Anh thích phim Mỹ, phải không?)

- We have lived here for more than five years, haven 't we?

(Chúng ta sống ở đây đã hơn năm năm, phải không?)

- Lan was a typist, wasn 't she?

(Lan là nhân viên đánh máy, phải không?)

- You can speak Vietnamese, can 't you?

(Anh nói được tiếng Việt Nam, phải không?)

- Everybody held him in high regard, didn 't they?

(Mọi người đều kính trọng ông ta, phải không?)

- Lan wasn 't there, was she?

(Lan không có ở đó, phải không?)

- They didn 't bid you good morning, did they?

(Họ không chào anh, phải không?)

- Bill couldn 't speak Vietnamese, could he?

(Bill không nói được tiếng Việt Nam, phải không?)

- There wasn 't enough vermicelli for latecomers, was there?

(Không có đủ miến cho những người đến muộn, phải không?)

- We shouldn 't keep those medicines within the children 's reach, should we?

(Chúng ta không nên để những loại thuốc này trong tầm tay trẻ em, phải không?)

- Nothing is given away, is it?

(Chẳng có gì được biếu không cả, phải không?)


Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic