CÁCH DÙNG A FEW & FEW, A LITTLE & LITTLE:

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
CÁCH DÙNG A FEW & FEW, A LITTLE & LITTLE:
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
CÁCH DÙNG A FEW & FEW, A LITTLE & LITTLE:
Posted: 11-09-2014 10:20:56

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1572744

1. A FEW & FEW: chỉ dùng cho những danh từ đếm được số nhiều
- A few mang nghĩa khẳng định: có 1 vài, đủ để dùng
E.g: I have a few friends in France (Tôi có 1 vài người bạn ở Pháp => thực sự có và mang nghĩa khẳng định)
- Few (=not many) mang nghĩa phủ định: hầu như không có
E.g: I have few friends in France (Tôi có rất ít bạn ở Pháp => gần như là không có)
2. A LITTLE & LITTLE: chỉ dùng cho những danh từ không đếm được
- A little mang nghĩa khẳng định: có 1 ít, đủ để dùng
E.g: I have a little money, I wanna buy some books (Tôi có 1 ít tiền, tôi muốn mua 1 vài quyển sách=> khẳng định tôi có tiền, có 1 ít tiền)
I can’t buy this electric bicycle. I have little money (Tôi không thể mua chiếc xe đạp điện này. Tôi không có đủ tiền => Có rất ít, không thể sánh với giá trị của chiếc xe được
- Little not much) mang nghĩa phủ định: hầu như không có
*Note:
- Nếu danh từ ở trên đã được nhắc đến thì ở dưới chỉ cần dùng (a) little, (a) few như đại từ là đủ
E.g: Are you ready in money? Yes, a little
(Bạn có sẫn tiền không? Vâng, tôi có 1 ít
- Trong các bài tập Tiếng Anh, nếu gặp:
+ only, quite thì chọn a few, a little
• quite a few+ danh từ đếm được = quite a lot of +danh từ = quite a bit+ danh từ không đếm được: khá nhiều
• only a few = only a little :có rất it (nhấn mạnh)
E.g: There are only a few houses
(Chỉ có vài ngôi nhà thôi)
+ very, so, too thì chọn little, few
E.g: My girlfriend has very few friends
(Bạn gái tôi có rất ít bạn)


Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic