6 CỤM TỪ THƯỜNG ĐI VỚI AS

Moderators: admin , chuyenngoaingu.com

Page 1 of 1[1Post]
6 CỤM TỪ THƯỜNG ĐI VỚI AS
Author Message

chuyenngoaingu.com

 
6 CỤM TỪ THƯỜNG ĐI VỚI AS
Posted: 11-09-2014 10:17:38

chuyenngoaingu.com

Join Time: 10-25-2014 15:22:43

Posts: 232

Scores: 1572664

1. As far as
- As far as: theo như
e.g: As far as I know ( theo như tôi biết )
- As far as sb/sth is concerned: về mặt ….
2. As early as: ngay từ
e.g: As early as the 20th century : ngay từ thế kỹ 20
3. As good as: gần như
e.g: He is as good as dead : anh ta gần như đã chết
4. As much as: cũng chừng ấy, cũng bằng ấy
5. As long as: miễn là
e.g: You may have dessert so long as you eat all your vegetables.
6. As Well As: cũng như
- As well as có nghĩa tương đương với not only … but also.
e.g: She is clever as well as beautiful. She is not only beautiful, but also clever.)
- as well as đưa ra thông tin mà người đọc/người nghe đã biết, phần còn lại của câu sẽ đưa ra thông tin mới
- Động từ sau as well as: Sau as well as, người ta thường dùng động từ dạng –ing
He hurt his arm, as well as breaking his leg. (không dùng: … as well as broke his leg.)


Luyen thi TOEIC Online, Luyen thi tieng Nhat Online
Administrator
chuyenngoaingu.com

1#
Page 1 of 1[1Post]

LEGEND
Closed Topic Closed Topic
Marked Topic Marked Topic
Normal Topic Normal Topic